summer.jpg
 

Kvalitet & Miljö

NTG, människan och miljön

Moderna maskiner och rutiner gör att vi kan minimera vår miljöpåverkan. NTGs kvalitetsledning skapar effektivitet och säkerhet hos medarbetare, vilket bidrar till en trygg arbetsmiljö och ett mer hållbart nyttjande av resurser.

 
 

Kvalitet

Vi arbetar för att säkerställa och höja kvaliteten i verksamhetens alla delar. Det gör vi genom tydligt uppsatta kvalitetsmål, att följa rådande policys och rutiner, samt att arbeta enligt vårt kvalitetsledningssystem. Alla inom NTG ansvarar för att detta efterföljs.


Fyra punkter för hög kvalitet

 • Vi tar stolthet i det vi gör och vi är bra representanter för branschen, NTG och oss själva.

 • Varje medarbetare tar ansvar för utfört arbete och säkerställer att kvalitetsmålen uppnås.

 • Vi utvärderar varje arbetsinsats och drar lärdomar för att bli bättre.

 • Vi uppfyller alltid rådande lagkrav som påverkar vår verksamhet.

ntg.jpg
 

 
NT190214-291.jpg

Miljö

NTG ska alltid arbeta hållbart och miljömedvetet. Vi följer rådande miljölagstiftningar samt krav från kund och slutkund. Vi tar ansvar genom att ständigt arbeta miljöeffektivt, hushålla med resurser och aktivt söka förbättringsåtgärder.


Fyra punkter för ett hållbart miljöarbete

 • Vi ska förebygga miljöföroreningar i alla arbetsrelaterade processer.

 • Vi investerar i fordon och infrastruktur med miljömedvetenhet.

 • Våra maskin- och transportlösningar ska ha en så låg miljöpåverkan som möjligt.

 • Vi ska uppfylla alla krav och miljölagar relevanta till varje projekt.

 

 

Arbetsmiljö

För NTG är delaktighet viktigt och alla ska kunna göra sin röst hörd. Vi vill ha ett trivsamt arbetsklimat med högt i tak där varje medarbetare tar ansvar och känner sig uppskattad. Vi tar oss dit genom öppna dialoger, ärlighet och aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor.


Fyra punkter för en sund arbetsmiljö

 • Vi lyssnar på medarbetare och värnar varje individs kompetensutveckling.

 • För att ständigt utveckla en ännu bättre arbetsmiljö ska det förbli en del av verksamhetens dagliga arbete.

 • Vi stimulerar entreprenöriella förmågor hos våra medarbetare, chaufförer och åkerier vilket skapar ett ökat ansvarstagande.

 • Nolltolerans mot alkohol och droger under arbetstid.

1NT190214-466.jpg
 

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan samarbeta.

Screen Shot 2019-02-26 at 1.07.29 pm.png